Miłosierdzie w mocy Ducha Świętego“

Kie­dy otwie­ra­my drzwi ser­ca Ducho­wi Świę­te­mu i odda­je­my Mu ste­ry swo­je­go życia, wte­dy wszyst­ko się zmie­nia! Już nic nie jest takie samo! I to jest cudow­ne! Nowe myśle­nie, nowe patrze­nie, nowe ser­ce – po pro­stu nowe życie! Jeśli­by­ście zapy­ta­li kogoś, kto doświad­czył nowe­go wyla­nia Ducha Świę­te­go i Jego mocy: „Co się zmie­ni­ło w two­im życiu?” – to każ­dy wam odpo­wie: „Nic już nie jest takie samo! Po pro­stu nie da się już żyć jak daw­niej!”. I to jest łaska! To jest miło­sier­dzie w mocy Ducha Świę­te­go. Sio­stra Fau­sty­na też o tym pisze: „sko­ro raz się odda­my wpły­wo­wi Ducha Boże­go, to On sam dopeł­ni tego, cze­go nam nie dosta­wać będzie” (Dz. 359). Miło­sier­dzie, któ­re oka­zu­je nam Bóg w mocy Ducha Świę­te­go, jest zdol­ne prze­mie­niać nasze ser­ca, wspól­no­ty, rodzi­ny i śro­do­wi­ska, w któ­rych żyje­my tak, byśmy sta­wa­li się coraz bar­dziej świad­ka­mi Boże­go Miło­sier­dzia, gło­szą­cy­mi z mocą dobrą nowi­nę o miło­sier­nej miło­ści Boga do każ­de­go czło­wie­ka.

 

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą nową książ­ką for­ma­cyj­ną “Miło­sier­dzie w mocy Ducha”.