Uroczystość patronalna ZMBM 2019

5 sierp­nia Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia prze­ży­wa swo­ją uro­czy­stość patro­nal­ną. W tym dniu, w każ­dej wspól­no­cie zosta­je pono­wio­ny akt powie­rze­nie zgro­ma­dze­nia Mat­ce Bożej Miło­sier­dzia i uzna­nie Jej za naszą Naj­wyż­szą Prze­ło­żo­ną.  Zapra­sza­my do wspól­ne­go świę­to­wa­nia razem z nami. Pro­si­my o modli­twę, by nasze Zgro­ma­dze­nie mogło dalej się roz­wi­jać…