Czy będzie szczęśliwa?

Z pew­no­ścią nie­raz mie­li­śmy oka­zję sły­szeć to pyta­nie rodzi­ców doty­czą­ce przy­szło­ści dzie­ci. “Czy będzie szczę­śli­wa?” – może i ta myśl nur­to­wa­ła Marian­nę i Sta­ni­sła­wa Kowal­skich, rodzi­ców św. Sio­stry Fau­sty­ny. Ale zacznij­my od począt­ku… Nie było lek­ko. Marian­na Kowal­ska bar­dzo się bała tego poro­du, ponie­waż dwa poprzed­nie nie­mal przy­pła­ci­ła…

Ciało też dla Nieba

Jak wiel­ką war­tość ma ludz­kie cia­ło, dobit­nie poka­zu­je tajem­ni­ca Wnie­bo­wzię­cia Maryi. Mat­ka Boga była tak czy­stą w myślach, sło­wach, czy­nach i przez to sta­ła się tak pięk­ną Kobie­tą, że Bóg nie dopu­ścił, aby Jej cia­ło ule­gło roz­kła­do­wi.  Tajem­ni­ca wzię­cia Maryi do Nie­ba z duszą i cia­łem uczy nas, że nie tyl­ko to, co nie­śmier­tel­ne,…

Rekolekcje 2019/2020

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem reko­lek­cji orga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Fau­sti­num“ w nowym roku for­ma­cyj­nym 2019/2020. W pla­nie czte­ry serie reko­lek­cji week­en­do­wych, w tym jed­ne prze­zna­czo­ne tyl­ko dla mał­żeństw oraz dwie serie reko­lek­cji 5‑dniowych. W listo­pa­dzie br. odbę­dą się też Reko­lek­cje o Bożym Miło­sier­dziu dla Kapła­nów.  Wie­rzy­my, że wszy­scy,…

Uroczystość patronalna ZMBM 2019

5 sierp­nia Zgro­ma­dze­nie Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia prze­ży­wa swo­ją uro­czy­stość patro­nal­ną. W tym dniu, w każ­dej wspól­no­cie zosta­je pono­wio­ny akt powie­rze­nie zgro­ma­dze­nia Mat­ce Bożej Miło­sier­dzia i uzna­nie Jej za naszą Naj­wyż­szą Prze­ło­żo­ną.  Zapra­sza­my do wspól­ne­go świę­to­wa­nia razem z nami. Pro­si­my o modli­twę, by nasze Zgro­ma­dze­nie mogło dalej się roz­wi­jać…