Wiadomości z Sanktuarium MB w Gallardon

Dzie­ci two­rzą­ce gru­pę Mini-FAU­STI­NUM, posta­no­wi­ły przed roz­po­czę­ciem waka­cji odwie­dzić dom spo­koj­nej sta­ro­ści w Gal­lar­don. Pen­sjo­na­riu­sze tego domu byli bar­dzo szczę­śli­wi mogąc spę­dzić kil­ka godzin z naj­młod­szy­mi apo­sto­ła­mi Miło­sier­dzia Boże­go.