10 lat wspólnoty “Faustinum” w Kiekrzu

30 czerw­ca 2019 roku wspól­no­ta “Fau­sti­num” w Kie­krzu obcho­dzi­ła 10 lat swo­je­go ist­nie­nia.

Wspól­no­ta ta powsta­ła przy klasz­to­rze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia jesie­nią 2008 roku z ini­cja­ty­wy ówcze­snej sio­stry prze­ło­żo­nej – s. Lilio­zy. Jej dłu­go­let­nim opie­ku­nem ducho­wym był  ks. Edward Szy­ma­nek, chry­stu­so­wiec, któ­ry przez ponad 9 lat pro­wa­dził wykła­dy z Pisma Świę­te­go.

Obec­nie two­rzy ją 25 człon­ków i wolon­ta­riu­szy z Kie­krza, Pozna­nia i oko­lic, któ­rzy spo­ty­ka­ją się w kier­skim Sank­tu­arium św. Sio­stry Fau­sty­ny na spo­tka­niach for­ma­cyj­nych, dniach sku­pie­nia oraz oko­licz­no­ścio­wych uro­czy­sto­ściach.

Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do świę­to­wa­nia 10 rocz­ni­cy powsta­nia wspól­no­ty był dzień sku­pie­nia, któ­ry 29 czerw­ca popro­wa­dzi­ła s. M. Elia­na Chmie­lew­ska.

Uro­czy­sto­ści “Fau­sti­num” w Kie­krzu roz­po­czę­ły się  modli­twą w Godzi­nie Miło­sier­dzia, po któ­rej odby­ła się ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Msza św., a na zakoń­cze­nie wspól­na aga­pa.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.