Galeria z czerwcowego spotkania formacyjnego

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii z czerw­co­we­go spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go kra­kow­skiej wspól­no­ty “Fau­sti­num”, któ­re odby­ło się 15 czerw­ca 2019 roku w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.

 

 

Gale­ria