Materiały z rekolekcji dla rodzin 2

Dziś udo­stęp­nia­my wam dru­gą kon­fe­ren­cję ks. Paw­ła Gaba­ry pt. “Miło­sier­ne uszy”, wygło­szo­nej pod­czas Reko­lek­cji o Bożym Miło­sier­dziu dla rodzin, któ­re odby­ły się w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.

 

Kon­fe­ren­cja 2