Materiały z rekolekcji dla rodzin

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia pierw­szej kon­fe­ren­cji ks. Paw­ła Gaba­ry wygło­szo­nej pod­czas reko­lek­cji dla rodzin, któ­re odby­ły się w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w dniach od 30 maja do 2 czerw­ca 2019 roku.

 

Kon­fe­ren­cja 1