Dziewiąty dzień z Duchem Świętym

W cią­gu dnia roz­wa­żę nastę­pu­ją­cy frag­ment z “Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny:

Cór­ko moja, nagra­dzam cię za czy­stość inten­cji, jakąś mia­ła w chwi­li dzia­ła­nia; ucie­szy­ło się ser­ce moje, żeś mia­ła w chwi­li dzia­ła­nia na wzglę­dzie miłość moją, i to tak wyraź­nie, i teraz jesz­cze masz z tego korzyść, to jest upo­ko­rze­nie. Tak, dzie­cię moje, pra­gnę, abyś zawsze mia­ła tak wiel­ką czy­stość inten­cji przy naj­drob­niej­szych zamie­rze­niach swo­ich (Dz. 1566).

Duchu Świę­ty, przyjdź w darze czy­sto­ści, abym wszyst­ko czy­nił, nie dla wła­snej, ale Two­jej chwa­ły.