Niech mnie prowadzi Duch Twój, o Boże”. Żyć w Duchu Świętym

W dniach od 7 do 9 czerw­ca w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num” w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach odby­wa­ją się reko­lek­cje z cyklu “Z Biblią i Dzien­nicz­kiem św. Sio­stry Fau­sty­ny” p.t. “Niech mnie pro­wa­dzi Duch Twój, o Boże. Żyć w Duchu Świę­tym”. Pro­wa­dzą je: ks. Krzysz­tof Kowal MS i s. M. Ema­nu­ela Gem­za ZMBM. W cza­sie reko­lek­cji w atmos­fe­rze ciszy i pusty­ni uczest­ni­cy trwa­ją na modli­twie sło­wem Bożym, korzy­sta­jąc tak­że z ducho­we­go doświad­cze­nia św. Sio­stry Fau­sty­ny. W reko­lek­cjach uczest­ni­czy ponad 60 osób z róż­nych stron Pol­ski. Pro­si­my o modli­twę za pro­wa­dzą­cych, kie­row­ni­ków ducho­wych oraz uczest­ni­ków.