Majowe spotkanie formacyjne

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy kra­kow­skiej wspól­no­ty “Fau­sti­num” na majo­we spo­tka­nie for­ma­cyj­ne, któ­re odbę­dzie się 18 maja 2019 roku w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.

Spo­tka­nie roz­pocz­nie­my wspól­ną modli­twą różań­co­wą o godzi­nie 13.00.
W pro­gra­mie tak­że wykła­dy: ks. dr hab. Mar­ka Gil­skie­go, s. M. Ema­nu­eli Gem­zy i s. Anny Marii Trzciń­skiej.
O godzi­nie 17.00 spo­tka­my się na Eucha­ry­stii w Kapli­cy Sank­tu­aryj­nej,
któ­rą zakoń­czy­my wspól­ną modli­twą uwiel­bie­nia.
Na zakoń­cze­nie nasze­go spo­tka­nia wybie­rze­my się w podróż do Nige­rii, Sin­ga­pu­ru i Fran­cji.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!