75 lat temu…

75 lat temu… speł­ni­ło się pra­gnie­nie Pana Jezu­sa, któ­re zapi­sa­ła w Dzien­nicz­ku świę­ta Sio­stra Fau­sty­na: Wyma­luj obraz według rysun­ku, któ­ry widzisz, z pod­pi­sem: Jezu, ufam Tobie. Pra­gnę, aby ten obraz czczo­no naj­pierw w kapli­cy waszej i na całym świe­cie (Dz.47). I tak się sta­ło. 16 kwiet­nia 1944 roku, w II Nie­dzie­lę Wiel­ka­noc­ną, spo­wied­nik Apo­stoł­ki Boże­go Miło­sier­dzia, jezu­ita, o. Józef Andrasz, doko­nał aktu poświę­ce­nia Obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go, któ­ry do dzi­siaj znaj­du­je się w Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go w Kra­ko­wie – Łagiew­ni­kach.  W bar­dzo krót­kim cza­sie Obraz ten zasły­nął łaska­mi. Jego kopie i repro­duk­cje roze­szły się po całym świe­cie. Wier­ni tłum­nie gro­ma­dzi­li się w klasz­tor­nej kapli­cy, aby wypra­szać Boże Miło­sier­dzie. A Jezus hoj­nie wypeł­niał  i nadal wypeł­nia te obiet­ni­ce, któ­re zwią­zał z czcią Obra­zu: dar zba­wie­nia wiecz­ne­go, duże postę­py na dro­dze do świę­to­ści, łaskę szczę­śli­wej śmier­ci i wie­le innych, zgod­nie z Jego wła­sny­mi sło­wa­mi:  Przez obraz ten udzie­lać będę wie­le łask dla dusz, a prze­to niech ma przy­stęp wszel­ka dusza do nie­go (Dz. 570). Dla­te­go przy­stę­puj­my nadal z żywą wia­rą do tego Źró­dła Miło­sier­dzia i naczy­niem ufno­ści czerp­my łaski, jakie miło­sier­ny Bóg przy­go­to­wał tym, któ­rzy czcić będą ten Obraz.