Życzenia Wielkanocne 2019

Cór­ko moja, patrz w prze­paść Miło­sier­dzia Moje­go
i oddaj temu Miło­sier­dziu moje­mu cześć i chwa­łę, a uczyń to w ten spo­sób: 
zbierz wszyst­kich grzesz­ni­ków z całe­go świa­ta i zanurz ich w prze­pa­ści Miło­sier­dzia Moje­go.

(Z Dzien­nicz­ka św. Sio­stry Fau­sty­ny, nr 206)

Dro­dzy Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia!

Przed nami wyda­rze­nia Wiel­kie­go Tygo­dnia. To czas, kie­dy w spo­sób szcze­gól­ny wpa­tru­je­my się w prze­paść Miło­sier­dzia Boga, któ­ry nawet wła­sne­go Syna nie oszczę­dził, ale Go za nas wszyst­kich wydał, ratu­jąc nas od grze­chów. Kon­tem­plu­je­my Jezu­sa, któ­ry choć w swo­jej męce i krzy­żu nie doznał miło­sier­dzia ludz­kie­go – jak zauwa­żył Jan Paweł II w Ency­kli­ce Dives in mise­ri­cor­dia – jed­nak w swym zmar­twych­wsta­niu obja­wił całą peł­nię tej miło­ści, któ­rą Ojciec ma dla Nie­go, a w Nim dla wszyst­kich ludzi – miło­ści potęż­niej­szej niż śmierć. Ten sam Chry­stus, Zmar­twych­wsta­ły Syn Boży obja­wia się nam dziś jako nie­wy­czer­pa­ne Źró­dło Miło­sier­dzia, z któ­re­go czer­pać może każ­dy, kto tyl­ko przy­bli­ży się do Nie­go z ufno­ścią.

Kon­tem­plu­jąc tajem­ni­cę męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa pra­gnie­my czer­pać ze zdro­jów Miło­sier­dzia i napeł­niać się Jezu­so­wym Miło­sier­dziem. To Ono prze­mie­nia nas i uzdal­nia do czy­nie­nia miło­sier­dzia naszym bliź­nim oraz sta­wa­nia się świad­ka­mi Jego miło­ści, któ­ra jest potęż­niej­sza niż śmierć i grzech czło­wie­ka. Jako apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia prze­ję­ci tro­ską Jezu­sa, by każ­dy czło­wiek przy­jął dar odku­pie­nia, chce­my czer­pać ze zdro­jów Miło­sier­dzia nie tyl­ko dla sie­bie, ale i dla innych dusz, szcze­gól­nie dla tych, któ­rzy nie dowie­rza­ją dobro­ci Boga. Pra­gnie­my czy­nić to w spo­sób, jaki pole­cił Sam Jezus św. Sio­strze Fau­sty­nie: zbie­ra­jąc wszyst­kich grzesz­ni­ków świa­ta i zanu­rza­jąc ich w prze­pa­ści Miło­sier­dzia Boże­go. 

W cza­sie tego­rocz­nej Pas­chy oddaj­my Boże­mu Miło­sier­dziu cześć i chwa­łę! Niech jak naj­wię­cej dusz przy­bli­ży się do źró­deł Miło­sier­dzia przez naszą posłu­gę miło­ści, ofia­ry oraz modli­twy. Niech naj­więk­szą rado­ścią będzie dla nas każ­dy czło­wiek, któ­ry uwie­rzy w miłość potęż­niej­szą niż jego grzech, i któ­ry z ufno­ścią zanu­rzy się w prze­pa­ści Boże­go Miło­sier­dzia.

Niech w nas i w każ­dym ludz­kim ser­cu będzie uwiel­bio­ne Miło­sier­dzie Boże! 

Tego z całe­go ser­ca życzy­my sobie nawza­jem

s. Miriam Janiec ZMBM

prze­wod­ni­czą­ca Sto­wa­rzy­sze­nia
wraz z Sio­stra­mi z „Fau­sti­num”

Wiel­ka­noc 2019