Galeria z rekolekcji wielkopostnych 2019

Wczo­raj zakoń­czy­ły się wiel­ko­post­ne reko­lek­cje Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” z serii Z Biblią i Dzien­nicz­kiem św. Sio­stry Fau­sty­ny na temat: „Odku­pie­ni dro­go­cen­ną Krwią Two­ją, Jezu”.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.