Wejdź na ring! Runda piąta

Przy koń­cu two­jej wiel­ko­post­nej wal­ki z pew­no­ścią patrzysz wstecz i myślisz, że nie­któ­re dni two­je­go zma­ga­nia mogły wyglą­dać ina­czej. Wię­cej zaan­ga­żo­wa­nia, wię­cej modli­twy, wyci­sze­nia, czy­ta­nia Biblii – by uła­twić Bogu dzia­ła­nie w two­im życiu.  Mniej roz­pro­szeń, nało­gów – by unik­nąć cio­sów prze­ciw­ni­ka. Wycią­gnij wnio­ski i zostaw na razie swo­je ana­li­zy. Dopó­ki…