Teraz albo nigdy!

Nikt z nas nie wie, czy doży­je następ­ne­go roku, więc teraz albo nigdy! Jedy­na taka oka­zja, 28 kwiet­nia br. w każ­dym koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim, na każ­dej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej. Co nas cze­ka? Łaska więk­sza od odpu­stu zupeł­ne­go, czy­li cał­ko­wi­te daro­wa­nie i grze­chów, i kar. Szan­sa, o jakiej nawet nikt z nas nie śnił. Nie­ska­zi­tel­na biel duszy i wol­ność…

Misja miłosierdzia

W dniach od 23 do 30 kwiet­nia s. Maria Vian­neya Dąbrow­ska i s. M. Elia­na Chmie­lew­ska gło­sić będą orę­dzie Miło­sier­dzia i dzie­lić się bogac­twem ducho­wym św. Sio­stry Fau­sty­ny w Sin­ga­pu­rze. Kon­fe­ren­cje gło­szo­ne w kate­drze Dobre­go Paste­rza będą mia­ły na celu przy­go­to­wa­nie wier­nych do prze­ży­wa­nia świę­ta Boże­go Miło­sier­dzia. W pro­gra­mie są tak­że…

Mario…

Nawet takie ozna­ki zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa, jak pusty grób, obec­ność Anio­łów, czy sama z Nim roz­mo­wa nie zdo­ła­ły otwo­rzyć oczu, tej zamknię­tej w swo­im bólu kobie­cie, na tajem­ni­cę zwy­cię­stwa Miło­sier­dzia. Moż­na nawet jak ona, być po egzor­cy­zmach (Mk 16, 9) i nadal jesz­cze nie dowie­rzać Miło­ści, któ­ra poko­na­ła Zło i śmierć. Bo…

Naprawdę WIELKI

Wiel­ki Pią­tek. Napraw­dę wiel­ki… Tego dnia Bóg sta­nął przed ludz­kim sądem i dał się zabić, aby Jego umi­ło­wa­ne stwo­rze­nie, któ­re­mu na imię ja – czło­wiek mógł cie­szyć się peł­nią życia i auten­tycz­nej wol­no­ści. Prze­la­niem krwi na Krzy­żu obja­wił wiel­kość swo­je­go miło­sier­dzia i moc prze­ba­cze­nia. Pozwo­lił otwo­rzyć swo­je…

75 lat temu…

75 lat temu… speł­ni­ło się pra­gnie­nie Pana Jezu­sa, któ­re zapi­sa­ła w Dzien­nicz­ku świę­ta Sio­stra Fau­sty­na: Wyma­luj obraz według rysun­ku, któ­ry widzisz, z pod­pi­sem: Jezu, ufam Tobie. Pra­gnę, aby ten obraz czczo­no naj­pierw w kapli­cy waszej i na całym świe­cie (Dz.47). I tak się sta­ło. 16 kwiet­nia 1944 roku,…