Zaczynam dzień walką i kończę go walką” (Dz. 606)

Pod takim tytu­łem, dnia 23 mar­ca 2019 roku, w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach odbył się dzień sku­pie­nia dla wspól­not z Pol­ski połu­dnio­wej. Na pro­gram skła­da­ły się: kon­fe­ren­cje, Msza Świę­ta, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Dro­ga krzy­żo­wa oraz modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia. Kon­fe­ren­cje wygło­si­li: ks. Krzysz­tof Kowal MS i s. Anna Maria Trzciń­ska ZMBM. W dniu sku­pie­nia uczest­ni­czy­ło bli­sko 120 osób z 4 wspól­not: 2 z Kato­wic, Nowe­go Sącza i Tar­no­brze­gu.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.