23 rocznica powstania “Faustinum”

Dziś Sto­wa­rzy­sze­nie Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia „Fau­sti­num” obcho­dzi 23 rocz­ni­cę swe­go powsta­nia. Dnia 6 mar­ca 1996 roku na proś­bę Mat­ki gene­ral­nej Pau­li­ny Słom­ki powo­łał je do życia ks. kard. Fran­ci­szek Machar­ski. Już w pierw­szym roku swe­go ist­nie­nia „Fau­sti­num” zgro­ma­dzi­ło bli­sko 700 osób z Pol­ski i zagra­ni­cy, by poprzez for­ma­cję pomóc im w głęb­szym pozna­wa­niu tajem­ni­cy Boże­go Miło­sier­dzia i nie­sie­niu jej ludziom na całym świe­cie. Po 23 latach nasze sto­wa­rzy­sze­nie jest obec­ne na wszyst­kich kon­ty­nen­tach i zrze­sza oko­ło 18 500 osób z ponad 80 kra­jów.

We wspól­nej modli­twie dzię­kuj­my Bogu za ten czas, za wszyst­kich człon­ków i wolon­ta­riu­szy, któ­rzy poprzez swo­je życie, czy­ny, sło­wa i modli­twę nio­są orę­dzie miło­sier­dzia wszę­dzie tam, gdzie go naj­bar­dziej potrze­ba. Pro­śmy tak­że o roz­wój Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num” zgod­nie z wolą Bożą i pomoc w roze­zna­wa­niu dal­szej jego dro­gi.