Modlitwa uwielbienia Bożego Miłosierdzia

22 lute­go będzie­my obcho­dzić 88. rocz­ni­cę obja­wie­nia obra­zu Jezu­sa miło­sier­ne­go.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach na modli­twę uwiel­bie­nia, któ­ra roz­pocz­nie się w kapli­cy klasz­tor­nej o godz. 19.00. Trwa­jąc przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem będzie­my dzię­ko­wać Bogu za Jego miło­sier­dzie, za dar obra­zu Jezu­sa miło­sier­ne­go oraz za łaski, któ­rych udzie­lił modlą­cym się przed nim.