List z Watykanu

W ostat­nich dniach do sie­dzi­by Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, w odpo­wie­dzi na wysła­ne do Ojca Świę­te­go życze­nia świą­tecz­ne, nad­szedł list z Waty­ka­nu. Oto jego treść:

 

Czci­god­na Sio­stro,

Jego Świą­to­bli­wość Fran­ci­szek ogar­nia­jąc Pio­tro­wą miło­ścią i tro­ską cały Kościół, dzię­ku­je za wszel­kie gesty życz­li­wo­ści, świą­tecz­nej pamię­ci i dar modli­twy.

Bóg, w tajem­ni­cy Wcie­le­nia Jezu­sa Chry­stu­sa, dopusz­cza nas do bli­sko­ści z sobą nie tyl­ko na pozio­mie wia­ry, ale rów­nież ludz­kiej natu­ry. W Betle­jem – mówił Ojciec Świę­ty – odkry­wa­my, że życie Boga pły­nie w żyłach ludz­ko­ści. Jeśli Go przyj­mu­je­my, to dzie­je zmie­nia­ją się, począw­szy od każ­de­go z nas (Homi­lia, 24 grud­nia 2018 r.). Nasza epo­ka jest prze­dłu­że­niem tej samej histo­rii, w któ­rą wszedł Boży Syn, naro­dzo­ny w “peł­ni cza­su” z Maryi Dzie­wi­cy. Wier­ność i poko­ra Boga, któ­rej i dziś doświad­cza­my, przy­na­gla nas do odpo­wie­dzi miło­ścią na miłość wobec Nie­go, wobec dru­gie­go czło­wie­ka i same­go sie­bie. Tyl­ko miłość wywyż­sza nas, upo­dab­nia­jąc do Stwór­cy i czy­niąc szczę­śli­wy­mi już tu, na zie­mi.

Ojciec Świę­ty zawie­rza Sio­strę oraz Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia “Fau­sti­num” macie­rzyń­skiej opie­ce Maryi Bożej Rodzi­ciel­ki i udzie­la Apo­stol­skie­go Bło­go­sła­wień­stwa na Nowy Rok.

 

Pod­pi­sa­ne

Mons. Paolo Bor­gia
Ase­sor

Waty­kan, 21 stycz­nia 2019 r.