Spotkanie formacyjne — luty 2019

Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne kra­kow­skiej wspól­no­ty “Fau­sti­num”.

Od lute­go nasze spo­tka­nia będę roz­po­czy­nać się wcze­śniej. Poni­żej poda­je­my pro­gram:

Spotkania grupy formacji podstawowej

Pro­gram:
13.00 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num”
13.30 – Kon­fe­ren­cja: „W szko­le ufno­ści św. Sio­stry Fau­sty­ny”
aaaaa–  biblio­te­ka przy sali „Fau­sti­num”

15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Sank­tu­arium
aaaaa– Aga­pa – sala „Fau­sti­num”
15.50 – Kon­fe­ren­cja: „Posta­wa ufno­ści w Piśmie Świę­tym”
aaaaa–  kapli­ca Męki Pań­skiej
17.00 – Eucha­ry­stia – Sank­tu­arium
aaaaa– Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu z modli­twą uwiel­bie­nia (15 min.)
aaaaaPrzy­go­to­wa­nie do Litur­gii nie­dziel­nej z serii „Nowa jakość życia”

 

Spotkania grupy formacji permanentnej

Pro­gram:
13.00 – Modli­twa różań­co­wa – sala „Fau­sti­num”
13.30 – Kon­fe­ren­cja: „W mocy Boże­go Ducha” – sala „Fau­sti­num”
15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia – Sank­tu­arium
aaaaa– Aga­pa – sala „Fau­sti­num”
15.50 – Kon­fe­ren­cja: „W mocy Boże­go Ducha” – sala „Fau­sti­num”
17.00 – Eucha­ry­stia – Sank­tu­arium
aaaaa– Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu z modli­twą uwiel­bie­nia (15 min.)
aaaaaPrzy­go­to­wa­nie do Litur­gii nie­dziel­nej z serii „Nowa jakość życia”