Dzień życia konsekrowanego 2019

Dziś, w świę­to osób kon­se­kro­wa­nych, szcze­gól­ną modli­twą ota­cza­my wszyst­kich, któ­rzy przez ślu­by zakon­ne odda­li swo­je życie Bogu. Mają oni spe­cjal­ne zada­nie uobec­nia­nia Boga, Jego przy­mio­tów –  w zależ­no­ści od cha­ry­zma­tu zako­nu czy insty­tu­tu. Jezus mówił do Sio­stry Fau­sty­ny: Miło­sier­dzie Moje powin­na odzwier­cie­dlić w sobie każ­da dusza, a szcze­gól­nie dusza zakon­na. Ser­ce Moje jest prze­peł­nio­ne lito­ścią i miło­sier­dziem dla wszyst­kich. Ser­ce Mojej oblu­bie­ni­cy musi być podob­ne do ser­ca Moje­go, musi z jej ser­ca try­skać zdrój miło­sier­dzia Moje­go dla dusz, ina­czej nie przy­znam się do niej (Dz.1148). Pole­cał jej, by modli­ła się za tych, któ­rzy są Mu tak dro­dzy, a są nara­że­ni na naj­więk­sze ducho­we wal­ki z nie­przy­ja­cie­lem nasze­go zba­wie­nia: Odda­ję ci w opie­kę dwie per­ły dro­go­cen­ne ser­cu Moje­mu, a nimi są dusze kapła­nów i dusze zakon­ne, za nich szcze­gól­nie modlić się będziesz, ich moc będzie w wynisz­cze­niu waszym. Modli­twy, posty, umar­twie­nia, pra­ce  i wszyst­kie cier­pie­nia łączyć będziesz z modli­twą, postem, umar­twie­niem, pra­cą, cier­pie­niem Moim, a wten­czas będą mia­ły moc przed Ojcem Moim (Dz. 531).
Pamię­taj­my dziś o tej proś­bie Jezu­sa i wraz z Mary­ją poleć­my wszyst­kie oso­by kon­se­kro­wa­ne Boże­mu Miło­sier­dziu.