Dzień skupienia “Faustinum”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na jed­no­dnio­wy dzień sku­pie­nia, któ­ry odbę­dzie się w Kra­ko­wie 23 lute­go br. Dzień sku­pie­nia popro­wa­dzi ks. Marek Chrza­now­ski FDP – świa­dek Boże­go Miło­sier­dzia, któ­ry opo­wie nam o miło­ści Boga doświad­cza­nej w cier­pie­niu. Dzień ten prze­ży­je­my w kli­ma­cie mil­cze­nia i ciszy. Nato­miast na jego zakoń­cze­nie prze­ży­je­my wie­czór poezji, w cza­sie któ­re­go ks. Marek zapre­zen­tu­je nam swo­je wier­sze.

 

Pro­gram dnia sku­pie­nia będzie nastę­pu­ją­cy:
10.00 – Kon­fe­ren­cja I
Wej­ście w czas mil­cze­nia
11.15–12.00 – Czas modli­twy przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem
12.15 – Kon­fe­ren­cja II
13.15–14.00 – Czas na posi­łek
14.00–15.00 – Czas na oso­bi­stą modli­twę oraz lek­tu­rę „Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny
15.00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia
15.30 – Eucha­ry­stia
Zakoń­cze­nie cza­su mil­cze­nia
16.30 – Wie­czór poezji z ks. Mar­kiem 

Zgło­sze­nia w sekre­ta­ria­cie Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”
dro­gą elek­tro­nicz­ną: sekretariat@faustinum.pl
lub tele­fo­nicz­nie 12 269 48 55, 509 655 184.