Wyniki plebiscytu na Polkę Stulecia!

Miło nam poin­for­mo­wać, że dobiegł już koń­ca wyjąt­ko­wy ple­bi­scyt przy­go­to­wa­ny przez Kon­fe­de­ra­cję Kobiet RP z oka­zji 100. rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści i zosta­ła wybra­na Polka Stu­le­cia!

Nie­mal od począt­ku trwa­nia gło­so­wa­nia zewsząd docho­dzi­ły gło­sy, że wybór nie będzie łatwy. W ple­bi­scy­cie zapre­zen­to­wa­no bowiem 23 wyjąt­ko­we kobie­ty, któ­rych doko­nań i wkła­du w histo­rię Pol­ski minio­ne­go stu­le­cia nie spo­sób porów­nać. Jed­nak nie to było celem – cho­dzi­ło przede wszyst­kim o przy­bli­że­nie szer­sze­mu gro­nu posta­ci nie­tu­zin­ko­wych, odważ­nych, peł­nych pasji i zaan­ga­żo­wa­nia kobiet oraz upo­wszech­nie­nie mode­lu kobie­co­ści tak dale­kie­go od lan­so­wa­nej w mediach za spra­wą femi­ni­stek i cele­bry­tek wizji kobie­ty. To z pew­no­ścią się uda­ło!

Zwy­cięż­czy­ni kon­kur­su raczej nie tra­fi na okład­ki kolo­ro­wych maga­zy­nów i nie będzie o niej gło­śno w tele­wi­zji śnia­da­nio­wej. Ale to wła­śnie skrom­na sio­stra zakon­na, któ­ra 88 lat temu, 22 lute­go 1931 r., w swo­jej celi w Płoc­ku, usły­sza­ła sło­wa Chry­stu­sa: „Wyma­luj obraz według rysun­ku, któ­ry widzisz, z pod­pi­sem Jezu, ufam Tobie”, zosta­ła uzna­na za naj­waż­niej­szą kobie­tę minio­ne­go stu­le­cia! Świę­tą Fau­sty­nę Kowal­ską, mistycz­kę, któ­rej obja­wie­nia posłu­ży­ły do powsta­nia słyn­ne­go na całym świe­cie obra­zu Pana Jezu­sa Miło­sier­ne­go, wybra­ła bli­sko jed­na pią­ta osób bio­rą­cych udział w gło­so­wa­niu.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wzię­li udział w ple­bi­scy­cie wień­czą­cym obcho­dy set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści i przy­czy­ni­li się do popu­la­ry­za­cji posta­ci wspa­nia­łych, dziel­nych Polek. Niech ich posta­wy, sple­cio­ne z trud­ną, nie­rzad­ko dra­ma­tycz­ną histo­rią Pol­ski, będą dla nas dro­go­wska­zem w naszych wła­snych wybo­rach.