Galeria z faustinowskiego kolędowania

Zapra­sza­my do zoba­cze­nia gale­rii i krót­kiej rela­cji wideo ze stycz­nio­we­go spo­tka­nia kra­kow­skiej wspól­no­ty “Fau­sti­num”, któ­re zakoń­czy­li­śmy wspól­nym śpie­wem kolęd.

 

 

a

 

Zobacz gale­rię