Grupa modlitewna

Kra­kow­ska wspól­no­ta “Fau­sti­num” zapra­sza na coty­go­dnio­we spo­tka­nia modli­tew­ne, któ­re odby­wa­ją się w czwart­ki. Roz­po­czy­na­ją się one Mszą Świę­tą o godz.17.00 w kapli­cy Sank­tu­aryj­nej. Następ­nie o godz. 18.00 prze­ży­wa­my modli­twę uwiel­bie­nia przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem w Kapli­cy Męki Pań­skiej. Zarów­no w cza­sie Mszy św. jak i ado­ra­cji modli­my się w inten­cjach nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” i Sank­tu­arium w Łagiew­ni­kach pro­sząc o ich roz­wój zgod­ny z wolą Bożą, w inten­cjach wszyst­kich apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia oraz w inten­cjach nam pole­co­nych. Po wspól­nej modli­twie, ok. godz. 19.00 spo­ty­ka­my się w sali “Fau­sti­num”, by podzie­lić się oso­bi­stym świa­dec­twem dzia­ła­nia Boga w swo­im życiu i podej­mo­wać wspól­nie roze­zna­ne dzie­ła miło­sier­dzia.

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich człon­ków i wolon­ta­riu­szy nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” do prze­sy­ła­nia swo­ich inten­cji, któ­re zosta­ną włą­czo­ne do Mszy Świę­tej ku czci Miło­sier­dzia Boże­go w każ­dy czwar­tek o godz. 17.00 oraz będę obję­te modli­twą w cza­sie ado­ra­cji. Zapra­sza­my rów­nież oso­by, któ­re z róż­nych przy­czyn nie mogą być z nami w czwart­ki, do włą­cze­nia się w spo­sób ducho­wy do naszej gru­py modli­tew­nej i wspie­ra­nia prze­sy­ła­nych inten­cji w cza­sie dla sie­bie dogod­nym. For­mu­larz zgło­sze­nio­wy dla tych osób jest dostęp­ny na naszej stro­nie. W ten spo­sób będzie­my two­rzyć wiel­ką wspól­no­tę modli­tew­ną pra­gną­cą uwiel­bić Boże miło­sier­dzie całym swo­im życiem, jak uczy­ni­ła to św. Sio­stra Fau­sty­na – nasza Patron­ka.

Gru­pa modli­tew­na