Życzenia Noworoczne 2019

Witaj, Nowy Roku…
 Już z góry dzię­ku­ję Ci, o Panie, za wszyst­ko,
co mi ześle Two­ja dobroć.”
św. Sio­stra Fau­sty­na, 1 stycz­nia 1938 r.

Kocha­ni Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia!

Na nowy 2019 rok pra­gnie­my z ser­ca życzyć, by był on dla Was obfi­ty w łaskę i miło­sier­dzie.

Życzy­my świa­tłych oczu ser­ca zdol­nych dostrze­gać prze­ja­wy dzia­ła­nia Boga w Waszej codzien­no­ści. 

Niech doświad­cza­nie Bożej dobro­ci i miło­sier­dzia budzi w ser­cu Każ­dej i Każ­de­go z Was posta­wę wdzięcz­no­ści i uwiel­bie­nia za nie­zli­czo­ne łaski pły­ną­ce ze Źró­dła Boże­go Miło­sier­dzia.

 

Złą­czo­ne w modli­twie
Sio­stry z eki­py „Fau­sti­num”
s. Miriam, s. M. Dia­na, s. M. Ema­nu­ela, s. M. Elia­na,
s. M. Via­neya, s. M. Sym­pli­cja i s. Anna Maria