Polka na 100-lecie

Sio­stra Fau­sty­na zna­la­zła się wśród 23 Polek, na któ­re moż­na zagło­so­wać w ple­bi­scy­cie PolkaNa100. Pomy­sło­daw­cą akcji jest Kon­fe­de­ra­cja Kobiet RP, któ­ra inte­gru­je lokal­ne  orga­ni­za­cje i gru­py kobiet, anga­żu­ją­cych się w pro­mo­cję i obro­nę macie­rzyń­stwa, mał­żeń­stwa i rodzi­ny. Celem kon­fe­de­ra­cji jest pre­zen­to­wa­nie w prze­strze­ni publicz­nej sta­no­wi­ska ogrom­nej więk­szo­ści kobiet, któ­re w opar­ciu o wspól­nie wyzna­wa­ne war­to­ści sta­ją na stra­ży rodzi­ny, natu­ral­nie rozu­mia­nej kobie­co­ści oraz sza­cun­ku dla ludz­kie­go życia. Włą­cza­jąc się w uro­czy­sto­ści 100. rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści Kon­fe­de­ra­cja Kobiet RP pra­gnie przy­po­mnieć o tych, bez któ­rych naszej Ojczy­zny by nie było, a z całą pew­no­ścią nie była­by taka wspa­nia­ła – o wyjąt­ko­wych kobie­tach, o peł­nych odwa­gi, miło­ści i pasji Polkach. Gło­so­wa­nie potrwa do 15 stycz­nia.

Gło­suj na: https://konfederacjakobiet.pl/polka100.html