Nowy Rok 2019

Zaczę­łam pierw­szą godzi­nę Nowe­go Roku w imię Trój­cy Świę­tej. Pro­si­łam każ­dą z Osób o bło­go­sła­wień­stwo i z wiel­ką ufno­ścią spoj­rza­łam w Rok Nowy (Dz. 355).

Zaufa­nie Bogu usu­wa z nasze­go ser­ca lęk. Stąd Sio­stra Fau­sty­na mogła śmia­ło zapi­sać te sło­wa, któ­re świad­czą o tym, że nie było w niej obaw o przy­szłość, któ­ra obja­wi się w kolej­nych dniach i mie­sią­cach. Pomi­mo tego, że mia­ła pod­sta­wy, by — po ludz­ku sądząc – nie­po­ko­ić się i prze­ży­wać wie­le roz­te­rek odno­śnie swo­je­go sła­be­go zdro­wia, wiel­kich wyzwań, jakie sta­wiał przed nią Jezus – a któ­rym sama podo­łać nie mogła. Pod­ję­ła jed­nak w swo­im życiu decy­zję, by sku­pić spoj­rze­nie na miło­sier­nym ser­cu Jezu­sa – a nie na sobie: Posta­no­wi­łam sobie utkwić sil­nie wzrok swój w Cie­bie, Jezu, wzo­rze naj­do­sko­nal­szy (Dz. 1483). Jeśli nasza lista nowo­rocz­nych posta­no­wień jesz­cze się nie zapeł­ni­ła – dopisz­my na niej to posta­no­wie­nie jako pierw­sze!