Boże Narodzenie 2018

 O Świa­tło wie­ku­iste, któ­re przy­cho­dzisz na tę zie­mię, oświe­caj umysł mój i wzmac­niaj wolę moją, abym nie usta­ła w chwi­lach cięż­kich doświad­czeń. Niech świa­tło Two­je roz­pro­szy wszel­kie cie­nie wąt­pli­wo­ści, niech wszech­moc Two­ja dzia­ła prze­ze mnie. Ufam Tobie, o Świa­tło­ści nie­stwo­rzo­na. Ty, o Dzie­cię Jezus, jesteś mi wzo­rem w peł­nie­niu woli Ojca Twe­go, któ­ryś rzekł: Oto idę peł­nić wolę Two­ją – spraw, abym i ja we wszyst­kim wier­nie peł­ni­ła wolę Bożą. O Dzie­cię Boże, daj mi tę łaskę (Dz.830).

Te sło­wa modli­twy wypeł­ni­ły ser­ce Sio­stry Fau­sty­ny w dniu Boże­go Naro­dze­nia. Były one efek­tem gor­li­we­go przy­go­to­wa­nia, w jakim towa­rzy­szy­ła jej Mary­ja: Cór­ko moja, sta­raj się o cichość i poko­rę, aby Jezus, któ­ry usta­wicz­nie miesz­ka w ser­cu two­im, mógł wypo­cząć. Ado­ruj Go w ser­cu swo­im, nie wychodź z wnę­trza swe­go. Upro­szę ci, cór­ko Moja, łaskę tego rodza­ju życia wewnętrz­ne­go, abyś nie opusz­cza­jąc wnę­trza swe­go, na zewnątrz speł­ni­ła wszel­kie obo­wiąz­ki swo­je jesz­cze z więk­szą dokład­no­ścią. Usta­wicz­nie prze­by­waj z Nim we wła­snym ser­cu, On ci będzie mocą; ze stwo­rze­nia­mi utrzy­muj kon­takt o tyle, o ile koniecz­ność i obo­wią­zek twój tego wyma­ga. Jesteś miesz­ka­niem miłym Bogu żywe­mu, w któ­rym On usta­wicz­nie z miło­ścią i upodo­ba­niem prze­by­wa, a żywa obec­ność Boża, któ­rą odczu­wasz w spo­sób żyw­szy i wyraź­ny, utwier­dzi cię, cór­ko Moja, w tym, co ci powie­dzia­łam. Sta­raj się do dnia Boże­go Naro­dze­nia tak postę­po­wać, a póź­niej On ci sam da poznać, w jaki spo­sób prze­sta­wać i jed­no­czyć się z Nim będziesz (Dz. 785).

I sta­ło się tak, jak obie­ca­ła Mary­ja. Sam Jezus dał poznać Sio­strze Fau­sty­nie, że wypeł­nie­nie jej pra­gnień o zjed­no­cze­niu się z Nim pole­ga na wier­nym wypeł­nie­niu Jego woli. Życz­my sobie nawza­jem tej łaski, aby­śmy mie­li te same pra­gnie­nia, jakie ma wobec nas Jezus.