Boże Narodzenie 2018

 O Świa­tło wie­ku­iste, któ­re przy­cho­dzisz na tę zie­mię, oświe­caj umysł mój i wzmac­niaj wolę moją, abym nie usta­ła w chwi­lach cięż­kich doświad­czeń. Niech świa­tło Two­je roz­pro­szy wszel­kie cie­nie wąt­pli­wo­ści, niech wszech­moc Two­ja dzia­ła prze­ze mnie. Ufam Tobie, o Świa­tło­ści nie­stwo­rzo­na. Ty, o Dzie­cię Jezus, jesteś mi wzo­rem w peł­nie­niu woli Ojca Twe­go,…