Życzenia Bożonarodzeniowe 2018

Nie wiem, o Panie, o któ­rej przyj­dziesz godzi­nie, A więc czu­wam nie­ustan­nie i nad­słu­chu­ję, Jako oblu­bie­ni­ca Two­ja wybra­na, Bo wiem, że lubisz przy­cho­dzić nie­po­strze­że­nie, Lecz ser­ce czy­ste z dale­ka Cię, Panie, wyczu­je. /Z „Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny, nr 1589/ Dro­dzy Apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia! Okres Adwen­tu każ­de­go roku przy­po­mi­na nam o posta­wie czu­wa­nia, tak bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­nej dla nas…