Usłyszeć Słowo

Trwa­nie na modli­twie stwa­rza w nas prze­strzeń ciszy, w któ­rej może wybrzmieć Sło­wo Boga. Dla­te­go kolej­nym eta­pem w naszym adwen­to­wym czu­wa­niu z Sio­strą Fau­sty­ną będzie, by  to Sło­wo usły­szeć. Ono docie­ra do każ­de­go indy­wi­du­al­nie, bo każ­dy z nas jest nie­po­wta­rzal­ny, każ­dy ma swo­ją histo­rię życia i inne spra­wy, z któ­ry­mi przy­cho­dzi do Boga.…