Galeria ze spotkania opłatkowego — 15.12.2018

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii ze spo­tka­nia opłat­ko­we­go wspól­no­ty kra­kow­skiej, któ­re odby­ło się 15 grud­nia 2018 roku w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.