Galeria zdjęć z rekolekcji adwentowych 2018

Wczo­raj zakoń­czy­li­śmy reko­lek­cje adwen­to­we pt. “Przy Two­jej pomo­cy mogę zostać świę­tą. Odpo­wie­dzieć na wezwa­nie do świę­to­ści”, któ­re popro­wa­dził dla nas ks. Sła­wo­mir Tykar­ski. Zapra­sza­my do zoba­cze­nia gale­rii zdjęć.