Rekolekcje dla Argentyny

Od 16 do 18 wrze­śnia br. gru­pa Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia z Argen­ty­ny prze­ży­wa­ła na tere­nie sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia reko­lek­cje o Bożym Miło­sier­dziu. W atmos­fe­rze mil­cze­nia i modli­tew­ne­go sku­pie­nia odkry­wa­li oni pięk­no i bogac­two orę­dzia o miło­sier­nej miło­ści Boga do każ­de­go czło­wie­ka. Czy­ni­li to w cza­sie Eucha­ry­stii i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy sank­tu­aryj­nej z sły­ną­cym łaska­mi obra­zem Jezu­sa Miło­sier­ne­go i gro­bem św. Sio­stry Fau­sty­ny. Kon­fe­ren­cje wygło­si­ła s. Tere­sa z tutej­sze­go klasz­to­ru. Dla wie­lu z nich była to pierw­sza wizy­ta w Pol­sce i głę­bo­kie prze­ży­cie ducho­we…

Zapra­sza­my do zoba­cze­nia gale­rii zdjęć

Zobacz: gale­ria