83. rocznica objawienia koronki do Bożego Miłosierdzia

Dziś świę­tu­je­my 83. rocz­ni­cę obja­wie­nia Koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia. Dzię­kuj­my Bogu za dar tej modli­twy i wszel­kie łaski upro­szo­ne za jej pośred­nic­twem.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia kon­fe­ren­cji na temat koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia, wygło­szo­nej przez s. Gau­dię Skass pod­czas modli­tew­ne­go czu­wa­nia 13 wrze­śnia 2015 roku.