Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu dla kapłanów 2019

Powiedz Moim kapła­nom, że zatwar­dzia­li grzesz­ni­cy kru­szyć się będą pod ich sło­wa­mi, kie­dy będą mówić o nie­zgłę­bio­nym miło­sier­dziu Moim, o lito­ści, jaką mam dla nich w ser­cu swo­im (Dz. 1521) – taką obiet­ni­cę skie­ro­wa­ną do kapła­nów zapi­sa­ła w “Dzien­nicz­ku” św. Sio­stra Fau­sty­na. Jezus dał jej poznać, jak cen­ni są dla Nie­go i jak wiel­kim darem zosta­li obda­rze­ni – Odda­ję ci w opie­kę dwie per­ły dro­go­cen­ne ser­cu Moje­mu, a nimi są dusze kapła­nów i dusze zakon­ne, za nich szcze­gól­nie modlić się będziesz (Dz. 531). 

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia wszyst­kich kapła­nów, któ­rzy pra­gną bli­żej poznać i głę­biej doświad­czyć praw­dy o Miło­sier­dziu Bożym. W tajem­ni­cę miło­sier­dzia Jezu­sa wobec powo­ła­nych uka­za­ną na kar­tach Ewan­ge­lii wpro­wa­dzi uczest­ni­ków ks. Krzysz­tof Wons SDS, nato­miast s. Elż­bie­ta Sie­pak ZMBM przy­bli­ży rolę i god­ność kapła­na opi­sa­ną w „Dzien­nicz­ku” św. Sio­stry Fau­sty­ny.

 

Zobacz wię­cej