Rekolekcje 2018/2019

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy „Fau­sti­num” do zapo­zna­nia się z nowym pro­gra­mem reko­lek­cji na roz­po­czy­na­ją­cy się rok for­ma­cyj­ny.
Bliż­sze infor­ma­cje dostęp­ne są w poniż­szym lin­ku.

Zobacz: Reko­lek­cje 2018/2019

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.