Kongres Miłosierdzia Bożego w Malezji

W dniach 26–28 wrze­śnia b.r. odby­wa się Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­gres Boże­go Miło­sier­dzia w Male­zji. W Kon­gre­sie uczest­ni­czy ponad 1300 osób, w tym nun­cjusz apo­stol­ski, arcy­bi­sku­pi, kapła­ni, sio­stry zakon­ne i świec­cy. Ok.700 osób to Fili­piń­czy­cy. Kon­fe­ren­cje głę­bo­ko teo­lo­gicz­ne, odwo­łu­ją­ce się do tajem­ni­cy Boże­go Miło­sier­dzia i św. Fau­sty­ny gło­szą bisku­pi i kapła­ni –…

Misja w Indonezji 2018

W dniach 22–25 wrze­śnia s. Dia­na Kuczek wraz z s. Tere­są De la Fuen­te gło­szą orę­dzie miło­sier­dzia w Indo­ne­zji, gdzie pręż­nie roz­wi­ja się kult Boże­go Miło­sier­dzia. Sio­stry odwie­dzi­ły tam­tej­sze Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia oraz spo­tka­ły się z lide­ra­mi wspól­not apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia w tej die­ce­zji, dzie­ląc się bogac­twem…

Zaproszenie na 5 października!

Już 5 paź­dzier­ni­ka będzie­my obcho­dzić 80. rocz­ni­cę naro­dzin dla nie­ba św. Sio­stry Fau­sty­ny. Ser­decz­nie zapra­sza­my do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia wszyst­kich, któ­rym orę­dzie o Bożym Miło­sier­dziu jest bli­skie. W tym szcze­gól­nym dniu mamy dla Was wyjąt­ko­we zapro­sze­nie – za klau­zu­rę! Od godz. 10.00 będzie moż­na wejść do celi Sio­stry Fau­sty­ny, w któ­rej Świę­ta…

Rekolekcje dla Argentyny

Od 16 do 18 wrze­śnia br. gru­pa Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia z Argen­ty­ny prze­ży­wa­ła na tere­nie sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia reko­lek­cje o Bożym Miło­sier­dziu. W atmos­fe­rze mil­cze­nia i modli­tew­ne­go sku­pie­nia odkry­wa­li oni pięk­no i bogac­two orę­dzia o miło­sier­nej miło­ści Boga do każ­de­go czło­wie­ka. Czy­ni­li to w cza­sie Eucha­ry­stii i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy sank­tu­aryj­nej z sły­ną­cym łaska­mi…