Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia już wkrótce!

Pra­gnie­my raz jesz­cze zapro­sić na Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia, któ­re odbę­dą się w sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach od 1 do 5 paź­dzier­ni­ka br.
Bio­rą w nich udział człon­ko­wie i wolon­ta­riu­sze „Fau­sti­num“
oraz oso­by zain­te­re­so­wa­ne ducho­wo­ścią miło­sier­dzia. Są jesz­cze wol­ne miej­sca.
Moż­na zgła­szać się do 20 wrze­śnia poprzez for­mu­larz umiesz­czo­ny na stro­nie.
Pro­gram spo­tka­nia, któ­re odbę­dzie się w j. pol­skim i sło­wac­kim jest nastę­pu­ją­cy: 

1 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK 

14:00 – Roz­po­czę­cie Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia
aaaaa– Sło­wo Rek­to­ra Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia ks. Prał. Fran­cisz­ka Ślu­sar­czy­ka
15:00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia
15:20 – Eucha­ry­stia
aaaaaa prze­wod­ni­czy ks. bp Jan Zając, hono­ro­wy kustosz Sank­tu­arium
16:45 – „Na począt­ku było Miło­sier­dzie”
aaaaaaaks. Krzysz­tof Wons SDS
18:00 – Kola­cja
20:00 – 21:00 – „Stwo­rze­ni przez Miło­sier­dzie” – ado­ra­cja uwiel­bie­nia

2 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 

  9:00 – „Wia­ra w Miło­sier­dzie w godzi­nie pró­by”
aaaaaa
ks. Krzysz­tof Wons SDS
aaaaa– Czas na oso­bi­stą modli­twę
11:00 – „Miło­sier­dzie powo­ła­ło mnie”
aaaaaa
ks. Krzysz­tof Wons SDS
12:15 – Eucha­ry­stia – prze­wod­ni­czy ks. Krzysz­tof Wons SDS
13:30 – Obiad – Czas na oso­bi­stą modli­twę
15:00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia
15:30 – „Choć­by się zie­mia usu­nę­ła spod stóp moich, nie prze­sta­nę Mu ufać”
(Dz. 1192)
aaaaaa s. Miriam Janiec ZMBM
16:30 – Spo­tka­nie w gru­pach
18:00 – Kola­cja
19:00 – Nabo­żeń­stwo różań­co­we z aktem zawie­rze­nia Sto­wa­rzy­sze­nia
aaaaa „Fau­sti­num” Mat­ce Bożej
20:00 – Pogod­ny Wie­czór

3 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA 

 9:00 – „Miło­sier­dzie porzu­co­ne i odna­le­zio­ne”
aaaaaa
ks. Krzysz­tof Wons SDS
aaaaa– Czas na oso­bi­stą modli­twę
11:00 – „Miło­sier­dzie w godzi­nie zdra­dy”
aaaaaa
aks. Krzysz­tof Wons SDS
12:15 – Eucha­ry­stia – prze­wod­ni­czy ks. Krzysz­tof Wons SDS
13:30 – Obiad
aaaaa– Czas na oso­bi­stą modli­twę
15:00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia
15:30 – „Spo­tka­ła się Miłość i grzech”
(Dz. 408)
aaaaaaas. M. Ema­nu­ela Gem­za ZMBM
16:30 – Spo­tka­nie w gru­pach
18:00 – Kola­cja
20:00 – 21:00 – „Ura­to­wa­ni przez Miłość” – ado­ra­cja uwiel­bie­nia

4 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 

  9:00 – „Miło­sier­dzie na krzy­żu”
aaaaaa ks. Krzysz­tof Wons SDS
aaaaa– Czas na oso­bi­stą modli­twę
11:00 – „Lec­tio divi­na – lec­tio Mise­ri­cor­dæ w codzien­no­ści”
aaaaaaaks. Krzysz­tof Wons SDS
12:15 – Eucha­ry­stia – prze­wod­ni­czy ks. Krzysz­tof Wons SDS
13:30 – Obiad
aaaaa– Czas na oso­bi­stą modli­twę
15:00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia
15:30 – „Dla cie­bie pozwo­li­łem przy­bić się do krzy­ża”
(Dz. 1485)
aaaaaaas. M. Dia­na Kuczek ZMBM
16:30 – 17:30 – Ado­ra­cja w ciszy
aaaaaa kapli­ca św. Sio­stry Fau­sty­ny w dol­nej czę­ści Bazy­li­ki
18:00 – Kola­cja
19:00 – Kon­cert uwiel­bie­nia Miło­sier­dzia Boże­go zespo­łu „Tyl­ko Ty”
aaaaaa pod kie­row­nic­twem Huber­ta Kowal­skie­go

5 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK 

  9:00 – Spo­tka­nie ze świad­ka­mi Miło­sier­dzia Boże­go
aaaaa– Sło­wo Prze­ło­żo­nej Gene­ral­nej Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia
aaaaaa m. Petry Kowal­czyk ZMBM
aaaaa– Pod­su­mo­wa­nie Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia
12:00 – Eucha­ry­stia – prze­wod­ni­czy ks. Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski,
aaaaaa metro­po­li­ta kra­kow­ski
13:30 – Obiad
15:00 – Modli­twa w Godzi­nie Miło­sier­dzia
15:20 – 18:00 – Nawie­dze­nie celi św. Sio­stry Fau­sty­ny
18:00 – Kola­cja
19:00 „Jestem z tobą” – spek­takl w reż. Ada­ma Woro­no­wi­cza opar­ty
aaaaaaana „Dzien­nicz­ku” św. Sio­stry Fau­sty­ny
21:00 – 22:45 – „Tajem­ni­ca ser­ca, któ­re uwie­rzy­ło w Miło­sier­dzie Boże”,
aaaaaaaczu­wa­nie przy gro­bie św. Sio­stry Fau­sty­ny