Ceremonie w Koszycach

2 czerw­ca w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Koszy­cach na Sło­wa­cji odby­ły się cere­mo­nie „Fau­sti­num”, w trak­cie któ­rych 7 osób zosta­ło włą­czo­nych w poczet człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia, a jed­na zło­ży­ła swo­je wie­czy­ste przy­rze­cze­nia odda­nia się i służ­by Boże­mu Miło­sier­dziu.
W uro­czy­sto­ściach uczest­ni­czy­ły:
s. M. Gra­cja­na Szewc – Wika­ria gene­ral­na Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia oraz s. Miriam Janiec – prze­wod­ni­czą­ca „Fau­sti­num”.
Uro­czy­stej Eucha­ry­stii prze­wod­ni­czył ks. Peter Novák.
Ducho­wym przy­go­to­wa­niem do cere­mo­nii był dzień sku­pie­nia popro­wa­dzo­ny przez ks. Jána Kocur­ko i s. M. Cla­re­tę Fečo­vą.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć.

 

Zobacz: gale­ria