Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia

W dniach od 1 do 5 paź­dzier­ni­ka w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach odbę­dą się Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. Tema­tem prze­wod­nim tego spo­tka­nia będą sło­wa: „Poko­cha­łem cię wiecz­ną miło­ścią”. Poprzez oso­bi­stą i wspól­no­to­wą modli­twę, słu­cha­nie Sło­wa Boże­go, kon­fe­ren­cje, a tak­że spo­tka­nia we wspól­no­cie chce­my na nowo odkry­wać wiecz­ną miłość Boga, by jesz­cze bar­dziej Mu zaufać i sta­wać się auten­tycz­ny­mi apo­sto­ła­mi Jego Miło­sier­dzia. Popro­wa­dzą nas w tym: ks. Krzysz­tof Wons SDS oraz Sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia.

W spo­sób szcze­gól­ny będzie­my prze­ży­wać dzień 5 paź­dzier­ni­ka — 80 rocz­ni­cę naro­dzin dla nie­ba świę­tej Sio­stry Fau­sty­ny. Już w wigi­lię tej uro­czy­stość spo­tka­my się na kon­cer­cie uwiel­bie­nia, któ­ry przy­go­tu­je dla nas Hubert Kowal­ski. Cen­tral­nym punk­tem świę­to­wa­nia będzie uro­czy­sta Msza św. pod prze­wod­nic­twem Jego Eks­ce­len­cji ks. abp Mar­ka Jędra­szew­skie­go. Będzie­my tak­że mogli nawie­dzić celę, w któ­rej prze­szła do domu Ojca św. Sio­stra Fau­sty­na, a wie­czo­rem spo­tka­my się przy Jej gro­bie, by tam dzię­ko­wać za Jej życie, świę­tość oraz wszel­kie łaski, któ­re otrzy­ma­li­śmy za Jej wsta­wien­nic­twem.

Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia obję­li hono­ro­wym patro­na­tem:
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski abp Marek Jędra­szew­ski oraz
Prze­ło­żo­na Gene­ral­na Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia m. Petra Kowal­czyk.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy opu­bli­ku­je­my już wkrót­ce.