Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia

W dniach od 1 do 5 paź­dzier­ni­ka w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach odbę­dą się Dni Apo­sto­łów Boże­go Miło­sier­dzia. Tema­tem prze­wod­nim tego spo­tka­nia będą sło­wa: „Poko­cha­łem cię wiecz­ną miło­ścią”. Poprzez oso­bi­stą i wspól­no­to­wą modli­twę, słu­cha­nie Sło­wa Boże­go, kon­fe­ren­cje, a tak­że spo­tka­nia we wspól­no­cie chce­my na nowo odkry­wać wiecz­ną miłość…