Spotkanie opłatkowe 2018

Zapra­sza­my człon­ków i wolon­ta­riu­szy kra­kow­skiej wspól­no­ty “Fau­sti­num” na spo­tka­nie opłat­ko­we, któ­re odbę­dzie się 16 grud­nia w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.

Pro­gram spo­tka­nia:
13.30 – Róża­niec (sala “Fau­sti­num”)
14.00 – Kon­fe­ren­cja “Świę­ci miło­sier­ni” – o. M. Wój­to­wicz SJ (sala “Fau­sti­num”)
15.00 – Godzi­na Miło­sier­dzia (Kapli­ca klasz­tor­na)
15.30 – Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. prał. Fran­cisz­ka Ślu­sar­czy­ka, Rek­to­ra Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach (Kapli­ca klasz­tor­na)
aaaaa– Spo­tka­nie opłat­ko­we (Dom św. Sio­stry Fau­sty­ny – nowy budy­nek przy Alei Hyły)

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia tra­dy­cyj­nie otrzy­ma­my myśli od Dzie­ciąt­ka Jezus.