Pielgrzymka do Matki Bożej Fatimskiej

Ser­decz­nie zapra­sza­my na piel­grzym­kę Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” do Zako­pa­ne­go, 28 paź­dzier­ni­ka 2017 r. W 100. rocz­ni­cę obja­wień Mat­ki Bożej Fatim­skiej pra­gnie­my zawie­rzyć sie­bie samych i nasze wspól­no­ty pod­czas Eucha­ry­stii w Sank­tu­arium na Krzep­tów­kach. Odwie­dzi­my rów­nież klasz­tor Ojców Pau­li­nów na Bachle­dów­ce – miej­sce nazna­czo­ne obec­no­ścią św. Jana Paw­ła II i kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go oraz pokło­ni­my się Gaź­dzi­nie Pod­ha­la w Ludź­mie­rzu.

Zobacz: szcze­gó­ły wyjaz­du