Nowy rok formacyjny 2017/2018

Po waka­cyj­nej prze­rwie roz­po­czy­na­my nowy rok for­ma­cyj­ny.

Oso­by nale­żą­ce do wspól­no­ty przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że pierw­sze spo­tka­nie naszej wspól­no­ty odbę­dzie się 16 wrze­śnia o godz. 13.30 w sali „Fau­sti­num”.