Drodzy w Chrystusie Członkowie i Wolontariusze „Faustinum”!

Dro­dzy w Chry­stu­sie Człon­ko­wie i Wolon­ta­riu­sze „Fau­sti­num”!

U pro­gu nowe­go roku for­ma­cyj­ne­go ser­decz­nie witam Was i z całe­go ser­ca pozdra­wiam
w Chry­stu­sie. Naj­pierw chcę podzie­lić się z Wami tym, że od czerw­ca b. r. został powo­ła­ny
nowy Zarząd nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia, w skład któ­re­go wcho­dzą:
s. Miriam Janiec – prze­wod­ni­czą­ca,
o. Marek Wój­to­wicz SJ – opie­kun ducho­wy,
s. M. Dia­na Kuczek – wice­prze­wod­ni­czą­ca,
s. M. Elia­na Chmie­lew­ska – skarb­nik,
s. M. Ema­nu­ela Gem­za – czło­nek oraz
p. Andrzej Leśniew­ski i p. Mar­tin Hra­bo­vsky – jako człon­ko­wie świec­cy.

Jed­no­cze­śnie pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać s. Ali­cji Zelmań­skiej i Człon­kom wcze­śniej­sze­go Zarzą­du za ich miłość i trud wło­żo­ny w roz­wój nasze­go dzie­ła.
Niech dobry Bóg bło­go­sła­wi im na każ­dy dzień, a nasza modli­twa niech im towa­rzy­szy.

Dzię­ku­ję tak­że Wam, Dro­dzy Człon­ko­wie i Wolon­ta­riu­sze, za Wasze świa­dec­two
i życie odda­ne miło­sier­ne­mu Bogu. Cie­szę się, że z woli Bożej dane nam będzie
przez naj­bliż­szy czas kro­czyć razem dro­ga­mi Boże­go Miło­sier­dzia.
Niech na tych dro­gach sam Jezus Miło­sier­ny nadal nas for­mu­je i pro­wa­dzi!

Bar­dzo pro­szę Was tak­że o modli­twę za nowy Zarząd, aby­śmy byli otwar­ci
na natchnie­nia i dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go, i dzię­ki temu podej­mo­wa­li decy­zje
zgod­ne z Boży­mi zamia­ra­mi. Módl­my się więc za sie­bie nawza­jem
i za całą naszą Wspól­no­tę „Fau­sti­num” powie­rza­jąc się opie­ce Maryi, Mat­ce Miło­sier­dzia.

Pozo­sta­ję złą­czo­na w ducho­wej łącz­no­ści
s. Miriam Janiec
prze­wod­ni­czą­ca Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”