Drodzy w Chrystusie Członkowie i Wolontariusze „Faustinum”!

Dro­dzy w Chry­stu­sie Człon­ko­wie i Wolon­ta­riu­sze „Fau­sti­num”! U pro­gu nowe­go roku for­ma­cyj­ne­go ser­decz­nie witam Was i z całe­go ser­ca pozdra­wiam w Chry­stu­sie. Naj­pierw chcę podzie­lić się z Wami tym, że od czerw­ca b. r. został powo­ła­ny nowy Zarząd nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia, w skład któ­re­go wcho­dzą: s. Miriam Janiec – prze­wod­ni­czą­ca, o.…