Spotkanie z Miłosiernym

Kra­ków: 2–5 paź­dzier­ni­ka 2017

Tęsk­ni­my za głę­bo­kim spo­tka­niem z Bogiem, któ­re prze­mie­nia nasze życie. W pośpie­chu
i wirze spraw codzien­nych wyda­je się to nie­moż­li­we. Te reko­lek­cje będą szan­są
na zatrzy­ma­nie się i trwa­nie w obec­no­ści Jezu­sa Miło­sier­ne­go w jakim­kol­wiek sta­nie ducha jeste­śmy. Jeśli więc doświad­czasz wła­snej sła­bo­ści i grzesz­no­ści, bądź cier­pisz
i tra­cisz grunt pod noga­mi albo wręcz prze­ciw­nie z rado­ścią i entu­zja­zmem kro­czysz
za Panem, to jest to czas dla Cie­bie. Będzie­my wspól­nie odkry­wać obli­cze Boga,
by potem w codzien­no­ści móc Go łatwiej spo­tkać w Sło­wie Bożym, dru­gim czło­wie­ku
i samym sobie.

Reko­lek­cje pro­wa­dzi ks. Sła­wo­mir Czaj­ka - bibli­sta i czło­nek „Fau­sti­num”.

Infor­mu­je­my, iż ks. Marek Chrza­now­ski z powo­du poważ­nej cho­ro­by nie może popro­wa­dzić tych reko­lek­cji, tak jak to było wcze­śniej zapla­no­wa­ne.
Pamię­taj­my o nim w modli­twie.

Reko­lek­cje odby­wa­ją się w peł­nej ciszy i sku­pie­niu, by umoż­li­wić uczest­ni­kom oso­bi­ste spo­tka­nie z Bogiem pod­czas Eucha­ry­stii, ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz na modli­twie Sło­wem Bożym. Będzie też moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty i roz­mo­wy z kie­row­ni­kiem ducho­wym.

Nale­ży dotrzeć na reko­lek­cje przed spo­tka­niem roz­po­czy­na­ją­cym o godz. 11.30.

Pro­si­my zabrać ze sobą: Pismo Świę­te, „Dzien­ni­czek” Św. Sio­stry Fau­sty­ny, notat­nik i budzik
(nie w tele­fo­nie komór­ko­wym).

Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my pod nume­rem tele­fo­nu: 12 269 48 55
lub bez­po­śred­nio w sekre­ta­ria­cie „Fau­sti­num”
w Kra­ko­wie przy ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3,
w dniach od ponie­dział­ku do sobo­ty,
w godz. od 9.00 do 12.30 i od 13.30 do 15.00.

Ist­nie­je moż­li­wość uczest­nic­twa z zakwa­te­ro­wa­niem i posił­ka­mi w Domu św. Fau­sty­ny
lub jako oso­ba docho­dzą­ca.